ผู้อำนวยการธนาคารกรุงเทพด้านเศรษฐกิจไทยและดิจิทัลแบงกิ้ง.

ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ผลกระทบต่อประเทศไทย การเติบโตของประเทศ การสูญเสียส่วนแบ่งตลาด คุณภาพสินทรัพย์ และแผนการธนาคารดิจิทัล

เขาพูดเฉพาะในรายการ “Bloomberg Markets: Asia” จากงาน Bloomberg Asean Business Summit ที่กรุงเทพฯ

หัวข้อสำหรับการประชุมสุดยอดครั้งที่ 34 นี้มีองค์ประกอบหลักสามประการ รับจดทะเบียนบริษัท
ประการแรกคือ “ความก้าวหน้า”
อาเซียนจะมองไปสู่อนาคตและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างไม่หยุดนิ่ง ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาเซียนจะสร้างภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีที่พลิกโฉมหน้าและความท้าทายในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ MSMEs เพื่อก้าวไปสู่ ​​“ดิจิทัลอาเซียน”

ประการที่สองคือ “หุ้นส่วน”
ทั้งภายในอาเซียนและกับคู่เจรจาและประชาคมระหว่างประเทศ โดยเสริมสร้างแนวคิด “อาเซียนบวกหนึ่ง” และเสริมสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับทุกประเทศโดยคำนึงถึงความสมดุลและผลประโยชน์ของประชาชน และเพิ่มพูน บทบาทของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในการจัดการกับประเด็นสำคัญระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนต่างๆ ของอาเซียน แรงผลักดันที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการส่งเสริมความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน กฎและระเบียบ และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562 ที่สำคัญไม่แพ้กัน เป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่างๆ ในภูมิภาค สู่การเป็น “Seamless ASEAN”

ประการที่สาม คือ “ความยั่งยืน”
เราต้องการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืน การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและศูนย์อาเซียนเพื่อการสูงวัยและนวัตกรรมเชิงรุกจะมีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/