ไทยเซ็น MoU พัฒนา EV Battery กับ 5 พันธมิตร.

ประเทศไทยกำลังก้าวไปข้างหน้าในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ด้วยการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับองค์กร EV หลายแห่งเกี่ยวกับการพัฒนาแบตเตอรี่ รับจดทะเบียนบริษัท

MoU มีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือสำหรับการวิจัยและนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตและความยั่งยืนของตลาด EV

เทสต้าและพันธมิตร 5 รายลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยแบตเตอรี่ในการประชุมเทคโนโลยีแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าระดับอาเซียนครั้งแรกที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ตามการเปิดเผยของ พิมพา ลิ้มทองกุล ประธานสมาคมเทคโนโลยีการเก็บพลังงานแห่งประเทศไทย (เทสต้า)

Singapore Battery Consortium, National Center for Sustainable Transportation Technologies of Indonesia, National Battery Research Institute of Indonesia, NanoMalaysia Berhad และ Electric Vehicle Association of the Philippines เป็นพันธมิตรห้ารายที่ลงนามใน MoU กับ Testa

ตาม MoU ทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแผนงานระดับชาติสำหรับการพัฒนาแบตเตอรี่ ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน โครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายต่างๆ จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และความเชี่ยวชาญระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่

บันทึกความเข้าใจดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความพร้อมของประเทศไทยในภาคยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ตามรายงานของ Frost & Sullivan ตลาด EV ในประเทศไทยคาดว่าจะสูงถึง 1.2 ล้านคันภายในปี 2573 คิดเป็น 25% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด รายงานยังเน้นย้ำว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดความสำเร็จของการนำ EV มาใช้ในประเทศไทย

บันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประเทศไทยในการส่งเสริมการสัญจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศในการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมระดับภูมิภาค

ประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการจูงใจและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว เช่น การยกเว้นภาษี เงินอุดหนุน และสถานีชาร์จ บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมศักยภาพและความน่าสนใจของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับการลงทุนและความร่วมมือด้านรถยนต์ไฟฟ้า

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/